Bezoekers-regelement en portretrecht

Definities

In dit bezoekersreglement worden de volgende begrippen gehanteerd:

 1. Min40celsius: het geheel (gebouwen, terrein en rechtspersonen) dat valt onder het beheer van de Stichting Min40celsius of tijdens (zoek)excursies ook de excursie-locatie.
 2. Bezoekers: de aanwezige personen tijdens openingstijden van de
  tentoonstelling of tijdens ontvangsten/evenementen/excursies buiten tentoonstellingstijden.

 3. Gasten: zij die op afspraak met een personeelslid van stichting Min40celsius komen in de niet publieke ruimten van Min40celsius. Wanneer gasten zich bevinden in de tentoonstellingsruimte (binnen en buiten openingstijden) is voor hen ook het bezoekersreglement van toepassing.

 4. Personeel: personeel en vrijwilligers van Stichting Min40celsius. En personen die namens Stichting Min40celsius aanwezig zijn bij Min40celsius.

Toepassing regelement

Iedereen die zich bij Min40celsius begeeft, aanvaardt de toepassing van het bezoekersreglement en portretrecht. Men dient zich aan het bezoekersreglement te houden in de gebieden met én zonder betaalde toegang. Het regelement is automatisch van toepassing in alle ruimten en buitenterrein als ook op de zoeklocaties.

Handhaving en toezicht

Personeel is bij overtreding of gegronde vrees voor overtreding door een bezoeker of gast van dit reglement gerechtigd de betreffende bezoeker uit Min40celsius te verwijderen dan wel hem/haar de toegang tot Min40celsius te ontzeggen. Stichting Min40celsius of personeel kan ter zake al datgene doen wat nodig en/of wenselijk acht, waaronder aangifte bij de politie. Min40celsius kan gebruik maken van camerabeveiliging en alle beelden voor een bepaalde periode opslaan. De beelden worden mogelijk gebruikt om als bewijs te dienen bij overtreding van dit reglement en als bewijslast bij (justitiële) vervolging.

Verbodsbepalingen

 1. Aan Min40celsius toebehorende, uitgeleende of anderszins binnen Min40celsius aanwezige zaken toe te eigenen, te vernielen of te beschadigen alsmede uit Min40celsius te verwijderen.

 2. Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden, lawaai te veroorzaken, overlast te bezorgen of anderszins de orde te verstoren, naar oordeel van het personeel.

 3. Personeel, vrijwilligers, rondleiders in woord en/of daad te hinderen bij de uitvoering van hun taken en activiteiten. Naar oordeel van het personeel.

 4. Rommel te maken en afval buiten de daarvoor bestemde vuilnisbakken te deponeren.

 5. De veiligheid van bezoekers en personeel in gevaar te brengen, direct of indirect. Naar oordeel van het personeel.

Gebodsbepalingen en portretrecht

 1. Iedere bezoeker kan in het kader van de algemene en specifieke veiligheid door het personeel worden verzocht mee te werken aan een visitatie van de door de bezoeker meegevoerde/meegebrachte (hand)bagage.

 2. Portretrecht: Iedere bezoeker staat personeel van Min40celsius toe bij Min40celsius beeld- en/of geluidsopnames te (doen) maken. De bezoekers hebben geen bezwaar tegen gebruik en/of openbaarmaking van zijn/haar portret/gelijkenis, noch daar enige financiële vergoeding voor vragen.
  Bezoekers en gasten met bezwaar kunnen dit aangeven bij personeel en/of fotograaf. Er zullen dan geen foto’s van de betreffende bezoeker(s) worden gemaakt en als ze al gemaakt zijn direct worden verwijderd.
  Ook achteraf kan bezwaar worden gemaakt. De gemaakte en/of gepubliceerde foto’s zullen dan alsnog worden verwijderd van de website www.min40celsius.nl en www.facebook.com/min40celsius.
  Voor andere websites is Min40celsius niet verantwoordelijk en is daarvoor ook niet aansprakelijk.

 3. Instructies van het personeel dienen terstond te worden opgevolgd.

Aansprakelijkheid

 1. Het verblijf van iedere bezoeker in Min40celsius, alsmede het gebruik van de faciliteiten en deelname aan activiteiten van Min40celsius is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 2. Stichting Min40celsius is niet aansprakelijk voor schade en/of lichamelijk letsel tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van personeel gedurende de uitvoering van zijn geldende taken/werkzaamheden.

 3. Stichting Min40celsius is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van de bezoeker bij Min40celsius.

 4. Aansprakelijkheid voor andere schade dan die aan stoffelijke zaken toebehorend aan de bezoeker en lichamelijk letsel is uitgesloten, waaronder ook iedere vorm van gevolgschade.

 5. Iedere aansprakelijkheid van Stichting Min40celsius is per schade toebrengende gebeurtenis beperkt tot de hoogte van het bedrag van het toegangsbewijs dat voor de bezoeker op dat moment geldt. Indien en wanneer Stichting Min40celsius voor het betreffende verzekerd is, blijft de aansprakelijkheid beperkt tot dat bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van de aansprakelijkheidsverzekering. Een en ander volgens de voorwaarden van de verzekeringspolis.

 Slotbepaling

Op dit reglement en alle daarop gebaseerde geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Stichting Min40celsius
Azewijnsestraat 13
7081HL Gendringen
info@min40celsius.nl

0315-683656

Vastgesteld te Gendringen,  27-11-2023